Vyjádření ředitele Celního úřadu Praha

Nedávno jsme Vás informovali v příspěvku „Vyjádření k situaci s ochrannou známkou“ o situaci s naší ochrannou známkou PRIM a o návštěvě celníků v centrále naší společnosti, kdy celníci na místě zhodnotili podnět společnosti Elton jako lichý.

Nicméně jiná část zásahu byla i některých našich partnerů, kde celníci rozhodli jinak a hodinky zabavili, proti čemuž jsme podali odvolání.

Rádi bychom Vás seznámili s výsledkem odvolání v Praze, ve kterém je konstatováno:

„Ředitel celního úřadu zjištěný skutkový stav vyhodnotil tak, že účastník řízení prodával zboží označené ochrannou známkou, platně zapsanou pro hodinky, které odebral od dodavatele – vlastníka ochranné známky. Zboží bylo touto ochrannou známkou označeno zcela oprávněně, protože toto právo plyne vlastníkovi ze zápisu ochranné známky do rejstříku. Od možné kolize mezi autorskoprávní ochranou grafického vyobrazení ochranné známky na zadrženém zboží zcela odhlédl, protože celní úřad nedisponuje pravomocí zasáhnout proti zboží označeném platně zapsanou ochrannou známkou z titulu její případné kolize s právy autora na grafické provedení užité ochranné známky. Pokud by tak celní úřad učinil, zasáhl by zcela nepřiměřeně do práva vlastníka ochranné známky užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky, pro které je zapsána. Tímto zásahem by znemožnil vlastníku ochranné známky vykonávat jeho práva plynoucí ze zápisu ochranné známky.“

„Vzhledem ke skutečnosti, že ředitel celního úřadu rozhodl o důvodnosti podaných námitek, je projednání dalších námitkových důvodů nadbytečné. Na základě shora uvedeného bude veškeré zadržené zboží vráceno účastníkovi řízení, neboť nejsou dále přítomny důvody pro zadržení zboží.“

Kdo má zájem, může si přečíst vyjádření celé: